6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca;

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,>

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Talep sonucunuz 30. günün sonuna kadar size bize başvurmuş olduğunuz kanal aracılığıyla iletilecektir.Yasal saklama süresi dolan kişisel verileriniz (EK maddeden ulaşabilirsiniz.) saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha zamanında imha edilir.Süresi sona eren ve kişisel verinin saklanmasını gerektirecek başka herhangi bir veri işleme amacı mevcut olmayan kişisel verileri, saklama sürelerinin sona ermesini takiben 180 gün (6 ay) içerisinde anonim hale getirilir. Ayrıca ilgili kişi hakları kapsamında başvurarak kişisel verilerinizin imha edilmesini isteyebilirsiniz. (Haklarınızın kullanımıyla ilgili 11. maddeye göz atabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.)

Siz değerli kullanıcılarımıza ait toplamış olduğumuz kişisel verilerin üçüncü kişilerle, üçüncü parti yazılımlarla ve iştiraklerle paylaşımı onayınız olması durumunda mümkündür. Kural olarak kullanıcı onay olmaksızın kişisel verileriniz üçüncü kişilerle, üçüncü parti yazılımlarla paylaşılmamakta, aktarılmamaktadır.

Haklarınızla ilgili bize başvurmak için flymotor.com.tr/iletisim sayfasını ve aşağıda yer alan iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

 

Telif hakkı © 2022, flymotor.com.tr Tüm hakları Saklıdır.